ផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណែតជាមួយអង់តែនទិសស្វ័យប្រវត្តិចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងនិងធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនជាមួយ NASSAT