ផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណែតជាមួយអង់តែនទិសស្វ័យប្រវត្តិNASSAT ផ្កាយរណបនៅក្តាដាដប៊ែដខាម

ខ្សែក្រវ៉ាត់ Clarck ផ្កាយរណបទាំងអស់

NASSAT ផ្កាយរណបនៅក្នុងក្រុមតន្រ្តី

ខ្សែក្រវ៉ាត់ Clarck ផ្កាយរណបទាំងអស់